December 7, 2016

Schedule

 

January 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Moksha Square 1
2
 • Moksha Maple
3
4
5
6
 • Moksha North York
7
8
 • Moksha Square One
9
10
11
12
 • Sound Bath
13
 • Power Yoga Canada
14
 • Sound Bath
 • Moksha Thornhill Meditation Class
15
 • Moksha Square 1
16
17
 • Sound Bath
18
 • Sound Bath
 • PB 6pm-9pm
19
20
21
 • Yoga w Kimmel
22
23
 • Moksha north York
 • Sound session
24
25
26
 • Sound Bath
 • Hatch yoga
27
 • Sound Bath OC
 • Moksha Thornhill
28
29
 • Moksha Square 1
30
 • Sound Bath
 • Sound Bath OC
31
 • Sound Bath